MORNING DELIGHT by Vera Nesterova

“Morning Delight” By Vera Nesterova

Photography: Vera Nesterova - @veranesterova

Styling: Vera Nesterova - @veranesterova

Makeup and Hair: Sergio Grishenko - @sergiogrishenko

Model: Daria Kashirina - @dash_kash

Irina Cheryakfashion